Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Radomiu
  ul. Żeromskiego 53
  26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach wykonujących zadania w zakresie rynku pracy
 • prowadzenie postępowań w zakresie rynku pracy
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań wewnętrznych
 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w oddziale

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca w siedzibie urzędu
  – wyjazdy służbowe (kontrole)
  – praca związana z obsługą klienta

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na drugim piętrze
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań administracyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, zarządzenia w sprawie trybu i zasad przeprowadzania kontroli w administracji rządowej
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność argumentacji, analitycznego myślenia
  • komunikatywność, odporność na stres
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań kontrolnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy WPS-R/5

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 2.700 zł.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.