Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. Krucza 5/11
  00-548 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z odwołaniami i zażaleniami na wydane przez organy samorządu terytorialnego orzeczenia administracyjne w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska,
 • przygotowywanie pism procesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z wniesionymi skargami na rozstrzygnięcia wojewody w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi i inne pisma obywateli oraz interpelacje posłów i radnych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz działalności urzędów stanu cywilnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu/wydziału,
  – praca związana z obsługą klienta,
  – wystąpienia publiczne, reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze,
  – narzędzia i materiały pracy, w szczególności komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne: brak możliwości poruszania się po budynku, brak zainstalowanej windy,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks prawa cywilnego, Kodeks prawa rodzinnego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia,
  • odporność na stres,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy WSO-I/18/Z”
  (decyduje data wpływu do MUW)

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.100 zł
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl.
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.