Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne
 • w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Kontrola przedsiębiorców geodezyjnych w zakresie posiadania uprawnień zawodowych, zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami oraz standardami technicznymi ;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz rozpatrywanie skarg na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie geodetów uprawnionych.
 • Rozpatrywanie odwołań wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych od decyzji starosty w sprawie odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Stres związany z kontrolą i obsługą klientów spoza administracji.
  Zagrożenia korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe prawnicze lub administracyjne w tym średnie geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  • znajomość pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • znajomość programów komputerowych stosowanych w geodezji i kartografii np. GEOINFO Mapa, INTEGRA, C-GEO;
 • znajomość nowych technik pomiarowych np. GPS;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność.
 • Uprawnienia zawodowe z zakresów: „1” – geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub „2” – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • w przypadku posiadania uprawnień zawodowych- kopie dokumentów

Termin składania dokumentów:

  12-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

  Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy – ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2600 zł
  Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-173.