Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw – kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjnych;
 • Kontrolowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych ;
 • Kontrolowanie zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 • Monitorowanie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wojewody przez kontrolowane jednostki;
 • Zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie sprawozdania oraz analizy w tym zakresie;
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonej dokumentacji kontrolnej, zawiadomień o istotnych uchybieniach w działalności kontrolowanej jednostki do organów założycielskich oraz organów zlecających realizację zadania, a także sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza i w siedzibie Urzędu.
  Zagrożenie korupcją.
  Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.
  Krajowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office;
  • Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy o administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
  • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
  • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
  • Umiejętność komunikacji interpersonalnej;
  • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
  • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli;
  • Umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Stosownie do art. 197b ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia ….”

Inne informacje:

  Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy – ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2600 zł.
  Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563