Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw planowania i realizacji budżetu
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40 – 032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Wita Stwosza 2
  40 – 036 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie wniosków jst dotyczących przyznania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej celem dokonywania ich podziału i przygotowania wniosków o zmianę w planach dotacji, a następnie przekazania ich do Wydziału Finansów i Budżetu odpowiedzialnego za przygotowanie projektów decyzji Wojewody Śląskiego
 • Przygotowywanie projektów umów, porozumień i aneksów do nich zawieranych pomiędzy Wojewodą Śląskim a jednostkami samorządu terytorialnego (jst) w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej celem przekazania jednostkom samorządu terytorialnego środków finansowych
 • Monitorowanie zabezpieczenia środków finansowych w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydatkowania celem ustalenia ewentualnych nadwyżek lub ich niedoborów, przygotowania projektu wystąpienia o dodatkowe środki do ministra właściwego lub przygotowania projektu zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego w ramach budżetu Wojewody Śląskiego
 • Sporządzanie okresowych analiz i informacji z wykonania budżetu Wojewody oraz rozliczeń dotacji udzielonych w celu dokonania oceny prawidłowości ich wykorzystania przez jst oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych na podst. uzyskanych sprawozdań oraz przekazania ich do komórek Urzędu odpowiedzialnych za sporządzenie analizy dot. dysponenta głównego i III-go stopnia
 • Sporządzanie wniosków ws. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie rozdziału oraz między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach budżetu Wojewody Śląskiego w celu przekazania ich do Wydziału Finansów i Budżetu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu decyzji Wojewody Śląskiego
 • Prowadzenie ewidencji planów dotacji (odrębnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego) w tym środków z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa celem zapewnienia aktualnej informacji o planie wydatków
 • Opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej dla zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) na następny rok kalendarzowy celem przekazania ich do wydziałów Urzędu odpowiedzialnych za sporządzenie projektu ustawy budżetowej w części dot. dysponenta głównego i dysponenta III-go stopnia
 • Dokonywanie podziału kwot dotacji i dochodów na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego do projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej w zakresie zadań Wydziału Polityki Społecznej w celu przekazania ich do Wydziału Finansów i Budżetu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie). Kontakty zewnętrzne z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w celu przekazania dotacji, uzgadniania planów i wysokości przekazanych środków, pozyskiwania informacji i udzielania pomocy w zakresie interpretacji przepisów prawa dotyczących wydatkowania środków publicznych. Wykonywanie zadań wiąże się z koniecznością przetwarzania i opracowywania dużej liczby danych i informacji. Praca w warunkach stresu z uwagi na konieczność dotrzymania ustawowych terminów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Wita Stwosza 2, w którym zlokalizowana jest siedziba Wydziału Polityki Społecznej, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku występują bariery architektoniczne w postaci braku windy na parterze. Stacjonarne stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu na II piętrze budynku. Sanitariaty nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej
  • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  • rzetelność, terminowość, nastawienie na rozwój, zorientowanie na osiąganie celów
  • skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne
  • samodzielność, inicjatywa
  • umiejętność obsługi komputera na poziomie zaawansowanym w zakresie pakietu Ms Office (w szczególności Excel i Word)

wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach związanych z planowaniem i realizowaniem budżetu
 • znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • znajomość ustaw: o systemie oświaty, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 – 032 Katowice
  z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki – do spraw planowania i realizacji budżetu’’


Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce zatrudnienie – wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów na wolne stanowiska pracy.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
  Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
  Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów : (032) 20 – 77 – 246 lub (032) 20 – 77 –796
  Planowany termin zatrudnienia: maj 2015 r.