Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw weryfikacji i potwierdzania płatności
 • w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie, pod względem formalnym i merytorycznym, wniosków o wypłatę dotacji celem przekazywania do Głównego Księgowego Budżetu Wojewody dyspozycji wypłat dotacji oraz rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym dotacji przekazanych beneficjentom
 • Koordynowanie działań dot. przygotowania wystąpienia Wojewody o podział środków rezerwy celowej celem przekazania go do ministra właściwego oraz występowania, za pośrednictwem dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu, do ministra finansów z wnioskami o uruchomienie, a także dokonania ewentualnej korekty środków rezerwy celowej
 • Współuczestniczenie w kontrolach w zakresie przyznanych środków finansowych z budżetu państwa oraz kontrolach trwałości projektu celem oceny prawidłowości wykorzystania przez beneficjentów przyznanej dotacji
 • Uczestniczenie w procesie naboru, weryfikacji i oceny wniosków o dofinansowanie środkami budżetu państwa celem dokonania wyboru wniosków przeznaczonych do dofinansowania
 • Weryfikowanie innych dokumentów związanych z wykorzystaniem środków z budżetu państwa (sprawozdań, rozliczeń inwestycji) celem potwierdzenia poprawności wykorzystania dotacji
 • Sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków z budżetu państwa celem wypełnienia obowiązków związanych ze sprawozdawczością w poszczególnych programach
 • Realizowanie zadań dotyczących pełnienia przez Wojewodę funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR celem zapewnienia prawidłowego zamknięcia programów w ramach ZPORR
 • Tworzenie i prowadzenie baz danych dotyczących wypłaty oraz rozliczeń środków z dotacji celem sprawowania nadzoru nad sprawnym przekazywaniem i weryfikacją wykorzystania środków z budżetu państwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie związana z prowadzonymi kontrolami oraz wizjami lokalnymi. Pracownik uczestniczy w spotkaniach roboczych
  w ministerstwach w związku z obsługiwanymi programami rządowymi i resortowymi. Zagrożenie korupcją.
  Kontakt z beneficjentami celem udzielenia bądź otrzymania informacji niezbędnych przy realizowanych zadaniach. Kontakt z ministerstwami, innymi urzędami celem konsultowania
  i rozwiązywania problemów wynikających z realizowanych zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek wyposażony jest w windy osobowe. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości lub/i rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych lub/ i unijnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych
  • znajomość rozporządzenia RM ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe na kierunku prawo lub wyższe na kierunku administracja
 • roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • myślenie analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  Jagiellońska 25, pokój 161 parter
  40-032 Katowice
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. weryfikacji i potwierdzania płatności”

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl,
  w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia:czerwiec/lipiec 2016 r.