Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego
 • w Wydziale Nadzoru Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie pod względem formalnym i technicznym aktów prawnych kierowanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym aplikacją komputerową „E-dziennik” w celu zamieszczenia wyłącznie dokumentów spełniających wymagania przepisów prawnych.
 • Wykonywanie korekty elektronicznej aktu prawnego w celu złożenia elektronicznego Dziennika Urzędowego.
 • Bieżące wprowadzanie metadanych (dane aktu, kategorie aktu, śródtytuł, skorowidz, powiązania miedzy aktami) celem skategoryzowania aktów prawnych.
 • Nadawanie wizy aktom prawnym w celu skierowania ich do publikacji.
 • Udzielanie informacji wnioskodawcom w celu przekazania im wytycznych dotyczących sposobu składania dokumentów do publikacji elektronicznej w Dzienniku Urzędowym.
 • Przygotowywanie materiałów z zakresu problematyki dziennika elektronicznego celem bieżącej informacji wnioskodawców o obowiązującym stanie prawnym oraz wprowadzanych uregulowaniach.
 • Przygotowywanie odmowy publikacji aktu skierowanego do ogłoszenia w celu zapewnienia publikacji aktów zgodnych z prawem oraz spełniających wymagania techniczne dla dokumentu elektronicznego.
 • Przygotowywanie projektów obwieszczeń Wojewody Śląskiego w sprawie sprostowania błędów w tekstach ogłoszonych aktów prawnych celem korygowania ewentualnych błędów w opublikowanym Dzienniku Urzędowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (monotonia pracy – czasochłonna, żmudna, uciążliwa dla oczu elektroniczna korekta tekstu aktu. Większość czasu to intensywna praca przy dwóch monitorach ze względu na specjalistyczne oprogramowanie „E-dziennik”). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (obywatele zainteresowani publikacją aktów prawnych, terminem ich wejścia w życie, przedsiębiorstwa energetyczne zainteresowane terminem publikacji decyzji wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na V piętrze w budynku Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek wyposażony jest w windy osobowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze i II piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa;
  • znajomość rozporządzeń: PRM w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych oraz wzoru okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych;
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość zarządzenia PRM w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  • rzetelność;
  • terminowość;
  • nastawienie na rozwój;
  • zorientowanie na osiąganie celów;
  • samodzielność;
  • inicjatywa;
  • umiejętności analityczne;
  • umiejętność współpracy;
  • skuteczna komunikacja;
  • umiejętność obsługi komputera na poziomie zaawansowanym (pakiet MS Office).

wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40-032 Katowice
  z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego w Wydziale Nadzoru Prawnego”

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl,
  w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: maj 2016 r.