Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw dyżurny operacyjny
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40 – 032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie stanu środowiska oraz zagrożeń naturalnych i technicznych mogących wystąpić lub zaistniałych na terenie województwa (m.in. przy użyciu specjalistycznych urządzeń i aplikacji informatycznych), celem uruchomienia systemu wykrywania, alarmowania i systemu wczesnego ostrzegania.
 • Bieżące analizowanie i prognozowanie sytuacji (m.in. przy użyciu specjalistycznych urządzeń i aplikacji informatycznych), związanych z zagrożeniami i przewidywanymi skutkami ich wystąpienia na terenie województwa, celem uruchomienia procedur reagowania w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.
 • Przekazywanie informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz dokumentowanie działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, celem zapewnienia współpracy pomiędzy jednostkami systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), innymi jednostkami ratowniczymi, poszukiwawczymi i pomocy humanitarnej.
 • Zbieranie informacji na potrzeby systemu PRM oraz gromadzenie i przetwarzanie danych o podmiotach, siłach i środkach krajowego systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa i województw sąsiednich, będących do dyspozycji systemu, celem wsparcia działań lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
 • Przygotowywanie raportów i meldunków okresowych oraz doraźnych o sytuacji w województwie na potrzeby Wojewody Śląskiego, Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz urzędów centralnych, w celu dokonywania oceny sytuacji w województwie przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
 • Przygotowywanie raportów z przebiegu dyżuru dokumentujących przebieg służby, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań przez kolejne obsady na stanowiskach dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • Prowadzenie baz danych o podmiotach i zasobach możliwych do wykorzystania w ramach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ratownictwa, w celu zapewnienia sprawnej współpracy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z innymi jednostkami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Na stanowisku pracy wykorzystywane są urządzenia techniczne łączności i informatyki oraz biurowe. Dyżurny WCZK wykorzystuje jednocześnie kilka stanowisk komputerowych (do pracy biurowej, do monitorowania zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych, do obsługi poczty elektronicznej oraz korespondencji z faksserwera, do systemu SNPI „OPAL”, do systemu „Catel” oraz do systemu „Patrol”. Ponadto zapewnia obsługę urządzeń: wielofunkcyjnych do kopiowania, wydruku, skanowania, faksowania i dystrybucji, do systemów poczty elektronicznej (4 szt.), radiotelefonów VHF/UKF/KF (4 szt.), linii telefonicznych WCZK (od 14 do 20 linii telefonicznych – stacjonarnych, komórkowych i satelitarnych), telefaksów (3 szt.), odbiornika RTV i rejestratora programów TV, rejestratorów rozmów telefonicznych i radiowych oraz systemu wideokonferencji. Dyżurny odpowiada także za podstawową obsługę serwisową sprzętu łączności i wydawanie go do działań poza WCZK, a także za obsługę kancelaryjną w zakresie korespondencji jawnej i niejawnej kierowanej do Urzędu za pośrednictwem WCZK. Praca na stanowisku wiąże się z częstymi kontaktami z dziennikarzami radiowymi i telewizyjnymi w celu przekazywania informacji z zakresu działania WCZK. Na stanowisku występuje częsty kontakt telefoniczny z „trudnym” klientem, niejednokrotnie roszczeniowym i negatywnie nastawionym do rozmówcy lub też z uczestnikiem zdarzenia znajdującym się w szoku po zdarzeniowym, czy też silnym stresie. Praca na stanowisku odbywa się w systemie dyżurów 12-sto godzinnych (dyżury dzienne i nocne) zapewniających całodobowe funkcjonowanie WCZK przez okres całego roku.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca na stanowisku o charakterze biurowym i siedząca, z koniecznością poruszania się w obrębie pomieszczenia oraz poza nim, do pomieszczeń sąsiadujących (w obrębie do 30 m od stanowiska pracy tj. sali sztabowej i wideokonferencyjnej oraz pomieszczenia systemu niejawnej poczty internetowej „OPAL”) w sytuacji konieczności zapewnienia obsługi urządzeń łączności i informatyki zlokalizowanych w tych pomieszczeniach. Zdarza się, że praca wymaga poruszania się po budynku Urzędu. Podstawowymi narzędziami pracy na stanowisku są komputery wraz z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym dla służb zarządzania kryzysowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
  • znajomość ustaw o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie wojewódzkim;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość topografii województwa śląskiego;
  • znajomość ustaw o: służbie cywilnej, wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  • znajomość ustaw o: zarządzaniu kryzysowym, obronie cywilnej, o systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw;
  • znajomość przepisów określających kompetencje administracji zespolonej i niezespolonej (np. ustaw o: Policji, Straży Pożarnej, inspekcji weterynaryjnej, inspekcji sanitarnej, Straży Granicznej itd.);
  • znajomość języka obcego angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym;
  • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty elektronicznej, program do prezentacji multimedialnych, przeglądarka stron WWW) na poziomie średniozaawansowanym;
  • umiejętność obsługi urządzeń technicznych (telefaks/fax oraz radiotelefon/radiostacja);
  • rzetelność, terminowość, nastawienie na rozwój, zorientowanie na osiąganie celów;
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
  • skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy;
  • umiejętności analityczne; inicjatywa, samodzielność, kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego innego niż w wymaganiach niezbędnych tj.: czeskiego lub słowackiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym;
 • roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych;
 • umiejętność sporządzania raportów, meldunków, komunikatów i notatek służbowych;
 • przeszkolenie dla służby dyżurnej centrów zarządzania kryzysowego; dla dyspozytorów ratownictwa medycznego; z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 – 032 Katowice z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki – dyżurny operacyjny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego”

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce Praca ŚUW – Wzory oświadczeń.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
  Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda/y kandydatka/kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
  Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu : (032) 20 – 77 – 246 lub (032) 20 – 77 – 796.
  Planowany termin zatrudnienia: październik 2015.