Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
 • w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40 – 032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie i ocenianie pod względem formalnym wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach podstawowych i szczegółowych celem umożliwienia pracownikom ochrony zdrowia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • Koordynowanie działań dot. rozpoczęcia, kontynuowania i zakończenia procesu specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów w województwie śląskim podejmowanych przez konsultantów wojewódzkich celem umożliwienia doskonalenia zawodowego osobom wykonującym ww. zawody.
 • Konsultowanie z lekarzami, lekarzami dentystami oraz podmiotami szkoleniowymi zasad i możliwości odbycia specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny (w tym lekarzy cudzoziemców oraz lekarzy posiadających stopień doktora habilitowanego) celem zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu specjalizacji pracowników ochrony zdrowia.
 • Organizowanie i przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego o rozpoczęcie specjalizacji w celu zapewnienia jego sprawnego przebiegu.
 • Organizowanie i przeprowadzanie procedury odwoławczej w związku z niezakwalifikowaniem się lekarzy do odbywania specjalizacji w danym postępowaniu kwalifikacyjnym celem umożliwienia przyznania dodatkowych miejsc szkoleniowych po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Udział jako przedstawiciel Wojewody Śląskiego w pracach zespołów przeprowadzających Lekarski Egzamin Państwowy (LEK) i Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEK) celem umożliwienia lekarzom i lekarzom dentystom uzyskania prawa wykonywania zawodu oraz przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd.), zagrożenie korupcją, praca w terenie (organizowanie i udział w LEK, LDEK, oddelegowanie do prac związanych z LEK do innych województw, np.: Łódź, Kraków – cztery razy w roku). Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), związane z tym, że egzaminy LEK, LDEK są organizowane poza godzinami urzędowania (cztery razy w roku.)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stacjonarne stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na III piętrze budynku.
  Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych lub/i roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń lub/i w jednostkach ochrony zdrowia na stanowiskach związanych z zarządzaniem jednostkami ochrony zdrowia lub/i ochroną zdrowia.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Prawo o szkolnictwie wyższym, o Karcie Polaka, o cudzoziemcach, o repatriacji, o konsultantach w ochronie zdrowia;
  • znajomość rozporządzeń MZ: ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, ws. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, ws. uznania dziedzin medycyny za priorytetowe, ws. stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
  • znajomość rozporządzenia MZ ws. wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury, znajomość ustaw: : o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  • znajomość rozporządzenia MSWiA ws. trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego,
  • znajomość rozporządzenia MON ws. trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego,
  • znajomość rozporządzenia MS ws. trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej;
  • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • umiejętność obsługi komputera (w szczególności: Excel, Word) na poziomie średniozaawansowanym;
  • rzetelność, terminowość;
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
  • nastawienie na rozwój;
  • zorientowanie na osiąganie celów;
  • umiejętności analityczne;
  • umiejętność współpracy;
  • skuteczna komunikacja;
  • samodzielność, inicjatywa

wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia PRM ws. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I Przepisy ogólne, Dział II Postępowanie).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 – 032 Katowice
  z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej”

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce Praca ŚUW – Wzory oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
  Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda/y kandydatka/kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu : (032) 20 – 77 – 246 lub (032) 20 – 77 – 796.
  Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2016 r.