Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw nadzoru urbanistycznego
 • w Wydziale Infrastruktury

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocena zgodności z prawem uchwał organów JST podejmowanych w sprawach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub ich zmian.
 • Celem powyższego zadania jest zapewnienie zgodności aktów prawa miejscowego oraz gminnych dok. planistycznych wiążących organy gminy przy sporządzaniu aktów prawa miejscowego z przepisami prawa oraz przygotowanie rozstrzygnięć nadzorczych, skarg do sądu administracyjnego oraz wskazań na nieistotne naruszenie prawa.
 • Rozpatrywanie skarg obywateli dotyczących działań organów samorządu terytorialnego w zakresie sporządzania i uchwalania gminnych i wojewódzkich dokumentów planistycznych w celu zapewnienia przestrzegana przepisów prawa przez te organy.
 • Opiniowanie projektów gminnych dokumentów planistycznych przed ich uchwaleniem w celu wskazania na naruszenia przepisów prawa mogące przesądzać o nieważności podjętych uchwał.
 • Uzgadnianie projektów gminnych dokumentów planistycznych celem stwierdzenia zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
 • Przygotowywanie zarządzeń zastępczych Wojewody Śląskiego celem ujawniania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin złóż kopalin.
 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) celem oceny wykonywania przez te organy zadań z zakresu administracji rządowej objętych działami: środowisko i gospodarka wodna pod względem rzetelności, legalności, terminowości ich wykonywania oraz opracowania zaleceń pokontrolnych.
 • Reprezentowanie Wojewody Śląskiego przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących skarg Wojewody na uchwały samorządu terytorialnego oraz skarg organów samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze oraz zarządzenia zastępcze Wojewody celem przedstawienia stanowiska Wojewody Śląskiego w danej sprawie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (w związku z reprezentowaniem Wojewody Śląskiego przed sądami administracyjnymi – kilka razy w miesiącu). Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Zagrożenie korupcją (w związku z przeprowadzaniem kontroli w JST).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 5-piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku: prawo lub architektura lub urbanistyka lub planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego lub/i gospodarki przestrzennej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych lub roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych ze sporządzaniem projektów z zakresu urbanistyki i architektury lub/i na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym lub roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych ze sporządzaniem opinii prawnych lub/i występowaniem przed sądem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  • rzetelność;
  • terminowość;
  • zorientowanie na osiąganie celów;
  • nastawienie na rozwój;
  • umiejętności analityczne;
  • podejmowanie decyzji;
  • odpowiedzialność;
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
  • skuteczna komunikacja;
  • umiejętność współpracy.

wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku architektura – uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku urbanistyka lub planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna – uprawnienia urbanistyczne;
 • znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie przyrody,
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawo wodne, o drogach publicznych, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o kontroli w administracji rządowej;
 • znajomość Regulaminu postępowania kontrolnego obowiązującego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w tym metodologii prowadzenia i dokumentowania kontroli ustalonej w ww. dokumencie (dokument jest dostępny na stronie: http://bip.katowice.uw.gov.pl/kontrolna/Regulamin_kontroli.html);
 • samodzielność;
 • inicjatywa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 – 032 Katowice z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury”

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW’’- ,,wzory oświadczeń’’: bip.katowice.uw.gov.pl/suw/Wzory_oswiadczen.html
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację
  o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
  (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
  Planowany termin zatrudnienia: listopad 2015 r.