Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców celem przygotowania projektów decyzji
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców celem przygotowania projektów decyzji
 • Weryfikowanie składanych wniosków i uwierzytelnianie „za zgodność z oryginałem” przedłożonych przez stronę dokumentów oraz rejestrowanie wniosków w elektronicznym krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców celem zapewnienia prawidłowości przyjmowanej dokumentacji
 • Udzielanie klientom Urzędu informacji dotyczących przepisów z zakresu zatrudniania cudzoziemców oraz wydawanych decyzji w celu wyjaśnienia im trybu tych postępowań oraz warunków pracy cudzoziemców
 • Udzielanie informacji organom właściwym do spraw legalności wykonywania pracy oraz legalności pobytu cudzoziemców o posiadaniu (lub nie) przez cudzoziemców zezwoleń uprawniających do wykonywania pracy celem właściwej realizacji przez te organy ustawowych zadań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa związana z prowadzeniem postępowań administracyjnych. Co najmniej raz w tygodniu pracownik zajmuje się bezpośrednią obsługą klienta w wydzielonych pomieszczeniach Biura Obsługi Klienta. Dodatkowo średnio raz na miesiąc pracownik pełni dyżur w strefie obsługi klienta w godzinach od 15.30-17.30. Informacje na temat postępowań oraz zasad wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielane są ponadto na stanowisku telefonicznie. Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze.
  W budynku, w częściach których mieści się pomieszczenie biurowe oraz odbywa się bezpośrednia obsługa klienta nie występują bariery architektoniczne. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa innych urządzeń biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych – potwierdzone kopią dokumentów (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw
  • znajomość ustaw: o opłacie skarbowej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o swobodzie działalności gospodarczej
  • znajomość: Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania administracyjnego
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym
 • znajomość Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z 14 czerwca 1985 r.
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy
 • znajomość rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks graniczny Schengen)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • orientacja na klienta, myślenie analityczne, radzenie w sobie w sytuacjach kryzysowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 – 032 Katowice z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców”

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW’’- ,,wzory oświadczeń’’: bip.katowice.uw.gov.pl/suw/Wzory_oswiadczen.html
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
  (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
  Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2016 r.