Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw rekompensat za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Jagiellońska 25
  40 – 032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem sporządzenia projektu decyzji Wojewody Śląskiego w sprawach o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
 • Prowadzenie wojewódzkiego rejestru osób uprawnionych w ramach Systemu Informatycznego Rejestrów celem ujawnienia osób uprawnionych do rekompensaty oraz przekazywania danych z rejestru ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, prowadzącemu rejestr centralny
 • Prowadzenie oddziałowego rejestru spraw dotyczących realizacji prawa do rekompensaty celem zapewnienia informacji na temat etapu prowadzonych w Oddziale spraw
 • Prowadzenie postępowań o ujawnienie w Śląskim Wojewódzkim Rejestrze Osób Uprawnionych wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP w celu przygotowania adnotacji Wojewody Śląskiego o wybranej formie realizacji tego prawa
 • Prowadzenie postępowań w sprawach zmiany stwierdzenia nieważności lub wznowienia postępowania w sprawach zaświadczeń i decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie odrębnych przepisów celem przygotowania projektu decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do realizacji rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
 • Przygotowywanie analiz, informacji i opinii dotyczących stanu realizacji prawa do rekompensaty uprawnionych celem zapewnienia kierownictwu Oddziału, dyrekcji Wydziału, Wojewodzie oraz ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa aktualnych informacji z tego zakresu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Obsługa klientów zewnętrznych. Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stacjonarne stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu na III piętrze budynku.
  Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub 4 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o gospodarce nieruchomościami;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego;
  • znajomość rozporządzenia RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego;
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej;
  • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  • rzetelność; terminowość; zorientowanie na osiąganie celów; nastawienie na rozwój;
  • umiejętność współpracy; umiejętności analityczne; skuteczna komunikacja;
  • samodzielność; inicjatywa; odpowiedzialność; podejmowanie decyzji;
  • pozytywne podejście do klienta; kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161,
  40 – 032 Katowice
  z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki – ds rekompensat za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP w NW” (osobiście lub pocztą)

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce Praca ŚUW – Wzory oświadczeń.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
  Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda/y kandydatka/kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
  Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu : (032) 20 – 77 – 246 lub (032) 20 – 77 – 796.
  Planowany termin zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2016 r.