Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw planowania zarządzania kryzysowego
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów zarządzania kryzysowego,
 • zabezpieczanie obsługi kancelaryjno-biurowej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • koordynowanie i organizowanie szkoleń, treningów i ćwiczeń (ze szczeblem centralnym, samorządem wojewódzkim, powiatami, gminami, służbami zespolonymi oraz układem militarnym),
 • opracowywanie sprawozdań, meldunków, prognoz i analiz z sytuacji kryzysowych,
 • dokumentowanie działań Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach kryzysowych, nadzorowanie Centralnej Aplikacji Raportującej i Regionalnego Systemu Ostrzegania, prowadzenie dokumentacji służby dyżurnej Centrum.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontakty z organami samorządu terytorialnego, organami zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie i ich pracownikami prowadzącymi sprawy zarządzania kryzysowego oraz z organami i instytucjami nadrzędnymi oraz pracownikami merytorycznymi, w szczególności Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Zdrowia, Szefem Obrony Cywilnej Kraju, Państwową Agencją Atomistyki, Ministerstwem Obrony Narodowej; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w siedzibie Urzędu na parterze, praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie o profilu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego,
 • roczne doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z bezpieczeństwem publicznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  (osobiście w Punkcie Kancelaryjnym i Obsługi Klienta ŚUW lub drogą pocztową na ww. adres – decyduje data stempla pocztowego)


Inne informacje:

  • w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e–mail, numer telefonu,
  • proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2 201,76 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
  • kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie,
  • lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP ŚUW,
  • dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
  • nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.