Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kontroli jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kontroli świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu – Delegatura w Lesznie nr ref. 87/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno
 • Plac Kościuszki 4
  64-100 Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie wizytacji oraz kontroli domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 • kontrola jakości działań środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia oraz zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
 • kontrola realizacji świadczeń pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, przestrzegania KPA, zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
 • kontrola jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
 • prowadzenie postępowań w celu wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, wyrażanie zgody na likwidację ww. placówek i ośrodków
 • kontrolowanie prawidłowości realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 • współdziałanie z samorządem gminnym i powiatowym, zgromadzeniami zakonnymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami w zakresie wdrażania i utrzymania obowiązujących standardów w domach pomocy społecznej oraz w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • sporządzanie sprawozdawczości dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Ochrony Praw Dziecka oraz innych podmiotów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz (przez znaczną część czasu pracy) poza siedzibą urzędu
  – przeprowadzane kontrole wymagają wyjazdów na teren województwa (również poza zasięg Delegatury w Lesznie) i mogą skutkować przesunięciem czasu pracy
  – stres typowy związany z przeprowadzaniem kontroli
  – obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu
  – obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
  – konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na I piętrze zabytkowego budynku
  – w budynku brak wind osobowych, klatka schodowa o szerokości 180 cm, korytarz biurowy o szerokości 370 cm
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 100 cm
  -stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – parametry środowiska pracy w normie
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku zlokalizowane na wewnętrznych półpiętrach, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – dojazd dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy na parter

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz co najmniej 5-letni staż pracy w pomocy społecznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
  • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych
  • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej specjalizacji

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 87/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 87/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2500 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.