Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw postępowań sądowych, sygnałów obywatelskich i kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim WUW w Poznaniu nr ref. 43/16

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
  61-863 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przekazywanie dokumentacji do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym analizowanie dokumentacji odwoławczej, przygotowywanie projektów pism przekazujących akta spraw odwoławczych do sądu
 • prowadzenie rejestru odwołań od orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Zespół
 • prowadzenie rejestru wydanych wyroków sądowych kończących postępowanie odwoławcze
 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy orzecznikami Wojewódzkiego Zespołu w zakresie prowadzonych kontroli a Wojewodą Wielkopolskim
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem sygnałów obywatelskich i przygotowywanie projektów odpowiedzi osobom zainteresowanym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane głównie w siedzibie urzędu; możliwe również wykonywanie zadań poza siedzibą urzędu
  – obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego
  – budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa dwubiegowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych (tylko na parterze)
  – budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowisku prowadzącym postepowania administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  • znajomość kpa, kpc
  • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
  • umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji danych pochodzących z dokumentów
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i zrozumiały
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność przekonywania, argumentowania

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 43/16
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 43/16

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2500-2600 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.