Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw planowania przestrzennego
 • w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie uchwały samorządu województwa, rad gmin dotyczących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz województwa,
 • opracowywanie wniosków wynikających z rządowej polityki regionalnej i programów zadań rządowych do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgadnianie i opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz województwa, pod kątem programów zawierających zadania rządowe, a także wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • przygotowywanie wezwań skierowanych do gmin dot. uchwalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy rada gminy nie uchwaliła studium (lub jego zmian) lub nie określiła w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,
 • prowadzenie rejestru uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • rozpatrywanie skarg, odwołań i innych wyjaśnień z zakresu gospodarki przestrzennej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca o charakterze administracyjno-biurowym, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na II piętrze budynku ZUW, oświetlenie dzienne i sztuczne
  • narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe
  • w budynku znajdują się winda, brak podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe architektoniczne, urbanistyczne lub kierunki związane z gospodarką przestrzenną
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień: planowania przestrzennego, urbanistyki , architektury i budownictwa, ochrony środowiska i krajobrazu,
  • znajomość procedur postępowania administracyjnego
  • umiejętność pracy w obszarze pakietu Office

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze planowania przestrzennego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 14”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2 500,00 zł.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Prosimy o korzystanie ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
  Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzenie posiadanych umiejętności w zakresie obsługi komputera

  Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 4303470.


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.