Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu
 • w Wydziale Finansów i Budżetu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

  ul. Władysława Andersa 34
  75-626 Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli oraz dokonywanie analizy przedkontrolnej
 • przeprowadzanie kontroli dotyczących wykorzystania środków budżetu państwa w podmiotach, których działalność – w określonym właściwymi przepisami zakresie – podlega weryfikacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, zgodnie z ustaloną tematyką, według zasad i trybu określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, odpowiedzi na ewentualne zastrzeżenia wniesione do dokumentu oraz ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych kierowanych do kontrolowanych jednostek

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie Delegatury w Koszalinie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  – kilkudniowe wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku, oświetlenie dzienne i sztuczne
  – narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe
  – w budynku znajdują się winda i rampa dojazdowa, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych, kontroli lub audytu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o rachunkowości
  • znajomość zasad księgowości i rachunkowości
  • umiejętność organizacji pracy
  • samodzielność, odporność na stres, dokładność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, kontroli i audytu
 • znajomość rachunkowości budżetowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 10”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2 500,00 zł.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
  1. selekcja ofert,
  2. rozmowa kwalifikacyjna (zostanie przeprowadzona w Delegaturze Urzędu w Koszalinie).

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 430 35 54.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.