Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw kontroli i nadzoru
 • w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Wydawanie dzienników praktyki zawodowej w celu zapewnienia obsługi geodetów chcących ubiegać się o uprawnienia zawodowe do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  – wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW- winda na każdej kondygnacji, brak
  podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji
  – stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, wspólny telefon
  – warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w geodezji i kartografii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
  • obsługa komputera (znajomość pakietu Office- Word, Excel)

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2
 • min. 3 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • znajomość przepisów: prawa budowlanego, prawa wodnego oraz ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o kontroli w administracji publicznej, o gospodarce nieruchomościami, o lasach

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2- w przypadku posiadania uprawnień

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem : „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 13”

Inne informacje:


  Wynagrodzenie zasadnicze brutto około: 2700,00 zł
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Etapy postepowania kwalifikacyjnego:
  1. weryfikacja i selekcja ofert kandydatów,
  2. sprawdzenie wiedzy (test) oraz pozostałych umiejętności wskazanych w ogłoszeniu,
  3. rozmowa kwalifikacyjna.


  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub
  e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (91) 43 03 611.