Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw administrowania nieruchomościami ZUW
 • w Biurze Obsługi Gospodarczej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie budynkami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pozostającymi w trwałym zarządzie, położonymi w Szczecinie, Lubieszynie i Pobierowie
 • organizowanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków pozostających w trwałym zarządzie ZUW zlokalizowanych w Szczecinie, Lubieszynie i Pobierowie
 • przygotowywanie oraz sporządzanie dokumentacji niezbędnej do realizacji remontów i inwestycji
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku ZUW
 • sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych w celu dokonania rozliczeń podatku od nieruchomości, będących w posiadaniu ZUW w Szczecinie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
  – praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  – wyjazdy służbowe związane z administrowaniem nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie ZUW
  – na stanowisku pracy występują zadania wymagające terminowości oraz umiejętności organizacji pracy własnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Urzędu
  – oświetlenie dzienne i sztuczne
  – narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, drukarka, telefon, fax
  – w budynku znajduje się winda, brak podjazdów
  – urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w obszarze obejmującym gospodarowanie nieruchomościami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami
  • znajomość kodeksu cywilnego w zakresie najmu, dzierżawy i użyczenia
  • prawo jazdy kat. B
  • analityczne i syntetyczne myślenie
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • 1 rok stażu pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień (prawo jazdy kat. B)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 16”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 500,00 zł.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”. Wszystkie składane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys powinny być własnoręcznie podpisane.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
  Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 3439.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.