Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor zakładów górniczych
 • do spraw budowlanych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli wykonywanych robót budowlanych i stanu tech. obiektów budowlanych w zakładach górniczych, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz realizacji przestrzegania przez przedsięb., właścicieli lub użytkow. obiektów bud. z. g. obowiązków wynikających z przepisów oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora Urzędu,
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, remont, rozbiórkę, użytkowanie i oddanie do ruchu obiektów zakładu górniczego, przygotowywanie projektów decyzji, w tym przeprowadzanie kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych zakładu górniczego,
 • dokonywanie analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
 • analizowanie, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, planów ruchu oraz dodatków do tych planów oraz przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji,
 • nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych, w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie,
  – szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
  – narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  – obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  – częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,
  – pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  – przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
  – częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Otoczenie bliższe i dalsze (miejsce bezpośredniej pracy):
  – budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  – pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat) w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym lub w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu o specjalności budowlanej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności budowlanej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane oraz stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym,
  • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne – magisterskie o profilu budowlanym lub architektonicznym,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej,
 • powyżej 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba wykonująca czynności niższego dozoru ruchu w specjalności budowlanej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane, kopia dokumentu stwierdzającego kwalifikacje lub potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej,
 • dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje tj.: świadectwa, zaświadczenia, a także inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika spełnienie wymogu kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 2-letni staż pracy w budownictwie (wykonując samodzielne funkcje techniczne), lub w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym lub w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności budowlanej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności budowlanej,
 • dokumenty potwierdzające ww. staż pracy tj.: świadectwa pracy, zaświadczenia pracy, a także inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika spełnienie wymogu stażu pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe techniczne – magisterskie o profilu budowlanym lub architektonicznym,
 • kopia dokumentu stwierdzającego kwalifikacje lub potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego powyżej 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba wykonująca czynności niższego dozoru ruchu w specjalności budowlanej,
 • kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy, itp.).

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – GDA/I/B

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych ofert oraz wymagań dodatkowych – analiza dokumentów,
  – sprawdzenie wiedzy – test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 340-07-30.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.