Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor zakładów górniczych
 • do spraw górnictwa odkrywkowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora Urzędu,
 • analizowanie, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, planów ruchu oraz dodatków do tych planów w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • analizowanie wniosków i dokumentacji w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych,
 • przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji,
 • inicjowanie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
 • nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
  • praca w terenie,
  • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
  • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
  Sposób wykonywania zadań:
  • pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
  • częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Otoczenie bliższe i dalsze (miejsce bezpośredniej pracy):
  • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  • pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu górnictwo odkrywkowe lub wyższe o profilu geologicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat pracy) w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalności geologicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w niższym dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w niższym dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • znajomość ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o profilu geologicznym,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach,
 • powyżej 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu stwierdzającego kwalifikacje do wykonywania czynności w niższym dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakł. górniczych lub potwierdzającego wykonywanie czynności w niższym dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkryw. zakł. górn. lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej,
 • dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje to: świadectwa, zaświadczenia, a także inne dokumenty z których jednoznacznie wynika spełnianie wymogu kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 2-letni staż pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej lub w podmiotach wykonujących powierzone czynności w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub
 • w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub urzędach organów administracji publicznej w specjalności geologicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o profilu geologicznym,
 • kopia dokumentu stwierdzającego kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach,
 • kopia dokumentu potwierdzającego powyżej 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
 • kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy.

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk
  Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – GDA/I/ODK”, należy wysłać na ww. adres lub składać w kancelarii urzędu.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych – analiza dokumentów,
  – sprawdzenie wiedzy – test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (58) 34 00 730