Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik delegatury
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Lublinie Delegatura w Zamościu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
  Delegatura w Zamościu
  ul. Partyzantów 3
  22-400 Zamość

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja i nadzór wykonywanych zadań w zakresie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • nadzór nad całokształtem spraw w zakresie prawidłowego działania aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego na terenie Delegatury w celu prawidłowej działalności tych jednostek,
 • koordynowanie procesu przygotowania dokumentacji niezbędnej do udzielania zezwolenia lub zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, punktu aptecznego oraz wydania zaświadczeń dla placówek obrotu pozaaptecznego na terenie działania Delegatury,
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1,
 • nadzór pracy podległych pracowników w celu prawidłowego oraz terminowego wykonywania zadań,
 • opracowywanie planów kontroli podległych jednostek,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie Delegatura w Zamościu oraz w terenie – w siedzibach kontrolowanych podmiotów podległych Delegaturze na terenie województwa lubelskiego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy w urzędzie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu, na III piętrze, z dostępem do windy osobowej. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera
  i urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu aptekarza,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz aktów wykonawczych do powyższych ustaw,
  • wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
  • umiejętność obsługi komputera-pakietu MS Office,
  • umiejętność prawidłowego redagowania korespondencji urzędowej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym konwersację,
 • umiejętność zarządzania zespołem i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, szczególna kreatywność, inicjatywa i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Magnoliowa 4
  20-143 Lublin

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA PRACY – DELEGATURA W ZAMOŚCIU” do dnia 07.05.2016 r. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81/53-222-18 wew.23. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.wif.lublin.pl oraz udostępniona na tablicy ogłoszeń w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Lublinie.