Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik delegatury
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Szczecinie Delegatura w Koszalinie DELEGATURA w KOSZALINIE

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Delegatura w Koszalinie
  ul. Andersa 34
  75-950 Koszalin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • 75-950 Koszalin
  ul. Andersa 34

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizuje i kieruje pracą Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie, w tym kontroluje wykonywanie obowiązków służbowych przez podległych pracowników
 • Opracowuje plany kontroli placówek na terenie działania Delegatury w Koszalinie
 • Kontroluje działalność placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (kontrole planowe, sprawdzające, doraźne)
 • Pobiera próby produktów leczniczych , leków recepturowych i aptecznych do badań jakościowych
 • Kontroluje obrót środkami odurzającymi , substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii I
 • Kontroluje reklamę produktów leczniczych
 • Opiniuje przydatność lokalu apteki, apteki szpitalnej i placówki obrotu pozaaptecznego
 • Wyjaśnia skargi i interwencje klientów i pacjentów aptek i placówek obrotu pozaaptecznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Częste wyjazdy praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli.
  -Upoważnienie do wydawania decyzji, postanowień i innych aktów oraz podejmowania czynności, podlegających kontroli sądów administracyjnych
  – Upoważnienie do dysponowania środkami publicznymi
  – Upoważnienie do przeprowadzania kontroli
  – Upoważnienie do zaciągania zobowiązań

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca wymagająca sprawności obu rąk;
  – Praca wymagająca szczególnej koncentracji
  – Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu;
  – Budynek, w którym mieści się siedziba inspektoratu nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych – brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind na każdy poziom.
  – Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

  Inne
  Na stanowisku Kierownika Delegatury- inspektora farmaceutycznego wymagana jest duża samodzielność w zakresie oceny i opisu stwierdzonych w toku działań kontrolnych faktów z zachowaniem w każdym przypadku odwołania się do obowiązujących przepisów, procedur i wiedzy fachowej (merytorycznej). Do Kierownika Delegatury-inspektora należy inicjatywa w zakresie proponowania rozwiązań merytorycznych w zakresie usuwania stwierdzonych nieprawidłowości, jak i kierowania spraw do odpowiednich organów (w tym: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, organów ścigania, itp). W zakresie przygotowania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego – przygotowanie uzasadnień i wyjaśnień dla podejmowanych działań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty w aptece lub hurtowni farmaceutycznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Prawa farmaceutycznego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, wiedza fachowa z dziedziny farmacji
  • pPrawo wykonywania zawodu farmaceuty
  • umiejętność kierowania zespołem,
  • obsługa komputera
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność obsługi komputera
 • pakietu MS Office oraz Internetu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  15-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem
  „OFERTA PRACY – DELEGATURA w KOSZALINIE”

Inne informacje:

  -oferty wpływające po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
  – kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  – oferty nie spełniające wymagań formalnych (odrzucone) zostaną zniszczone komisyjnie,
  – dodatkowe informacje pod nr tel. 91 42 10 770