Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej
 • • Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
  ul. Wileńska 14
  56-400 Oleśnica

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oleśnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejetrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów niejawnych;
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii;
 • prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i służbowych;
 • realizacja całokształtu zamierzeń związanych z archiwizacją dokumentacji;
 • kierowanie pracą podległego personelu kancelarii, organizacja pracy, przydzielanie zadań;
 • prowadzenie bieżącej kontroli sposobu wytwarzania dokumentów niejawnych przez wykonawców oraz sposobu postępowania z tymi dokumentami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty telefoniczne z przedstawicielami jednostek organizacyjnych w sprawach obiegu dokumentacji niejawnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiał pracy – stanowisko komputerowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w kancelarii tajnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończony kurs kierowników kancelarii tajnych;
  • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne;
  • biegła umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • dokładność, sumienność;
  • umiejętność dobrej organizacji pracy;
  • umiejętność samokształcenia i łatwość przyswajania nowych zagadnień;
  • dobry stan zdrowia;
  • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dotychczasowych świadectw pracy (służby).

Termin składania dokumentów:

  08-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
  Ul. Wileńska 14
  56-400 Oleśnica

Inne informacje:

  Zatrudnienie na czas określony.
  Kandydaci zakwalifikowani przez komisje, zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
  Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-665-755 w godzinach 8.00 – 14.00.