Komenda Miejska Policji w Opolu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej
 • w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Opolu
  ul. Powolnego 1
  45-078 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Komenda Miejska Policji w Opolu
  ul. Powolnego 1
  45-078 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii oraz organizowanie, koordynacja i planowanie zadań,
 • nadzór nad prawidłowością oznaczania i ewidencjonowania dokumentów niejawnych i prowadzeniem urządzeń ewidencyjnych,
 • prowadzenie okresowych kontroli, rozliczanie pracowników z realizacji powierzonych im zadań, udzielanie instruktażu funkcjonariuszom i pracownikom z zakresu sposobu przetwarzania i ochrony informacji niejawnych
 • nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji materiałów niejawnych w komórkach i jednostkach KMP w Opolu, ocenianie i opiniowanie protokołów brakowania dokumentacji niejawnej kategorii BC oraz koordynacja zadań związanych z archiwizowaniem dokumentów niejawnych,
 • analizowanie, ocenianie oraz sporządzanie dokumentów na podstawie przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie gospodarki niejawnymi resortowymi aktami prawnymi i aktami kierowania oraz opracowywanie niejawnych aktów prawnych,
 • dokonywanie zmian, znoszenie kaluzul tajności na dokumentach niejawnych, w urządzeniach ewidencyjnych i na dokumentach będących na stanie kancelarii tajnej,
 • nadzór nad pracami komisji zdawczo-odbiorczych materiałów niejawnych, powołanych w przypadkach zmian na stanowiskach kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych KMP w Opolu, a także rozliczanie z posiadanej dokumentacji niejawnej policjantów i pracowników zwalnianych lub przenoszonych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w systemie jednozmianowym. Sporadyczne wyjazdy służbowe do jednostek podległych KMP w Opolu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy. W budynku brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z zapewnieniem prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych – poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dn.05.08.2010r. o OIN (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
  • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  • znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność przewidywania, planowania oraz dobrej organizacji pracy.

wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • znajomość obowiązujących procedur policyjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Powolnego 1
  45-078 Opole

Inne informacje:

  Wynagrodzenie wg mnożnika 1,171 kwoty bazowej wynosi 2194,27 zł brutto + dodatek za wysługę lat.
  Zgłoszenia należy nadsyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Kierownika Kancelarii Tajnej”.
  Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone bez informowania zainteresowanych.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej i ewentualnym teście. Wskazane jest podanie adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.