Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej
 • do spraw ochrony informacji niejawnych
 • Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
  Chojęcin Szum 8a
  63-600 Kępno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kępno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii tajnej oraz nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii.
 • 2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie oraz wysyłanie dokumentów niejawnych.
 • 3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w postaci rejestrów, dzienników, wykazów i teczek.
 • 4. Prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, w którym są ewidencjonowane obowiązujące akty prawne zawierające informacje niejawne, a także udostępnianie tych przepisów lub ich wydawanie, na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • 5. Rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego /pracy lub przeniesienia do służby /pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji.
 • 6. Odnotowywanie zmian, zniesienia lub przedłużania klauzul tajności dokumentów niejawnych na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych.
 • 7. Nadzór nad właściwym oznaczaniem dokumentów niejawnych oraz zwracanie wykonawcom merytorycznym dokumentów celem ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów.
 • 8. Archiwizowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii tajnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  zadania wykonywane w siedzibie Komendy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
  stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego,
  klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami,
  budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1) znajomość przepisów dot. ochrony informacji niejawnych oraz ustawy o służbie cywilnej,
  • 2) wiedza w zakresie pracy kancelaryjno – biurowej, rejestracji , obiegu dokumentacji oraz technicznych nośników informacji,
  • 3) zdolności interpersonalne w zakresie organizacji pracy własnej,
  • 4) dyspozycyjność i komunikatywność,
  • 5) rzetelność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  • 6) wysoka odpowiedzialność, terminowość, kreatywność,
  • 7) umiejętność bezkonfliktowego egzekwowania realizacji podjętych decyzji.

wymagania dodatkowe

 • 1) wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,
 • 2) dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,
 • 3) znajomość programów wykorzystywanych w Policji,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
 • życiorys powinien zawierać numer PESEL ,
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Chojęcin szum 8/a
  63-600 Kępno

Inne informacje:

  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 627915325,
  – zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
  – listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Kępnie pod numerem ogłoszenia.
  – metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy)
  – wynagrodzenie według mnożnika 1,171 kwoty bazowej (tj. 2.194,27 zł. brutto + wysługa lat),
  – dokumenty można składać osobiście w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Kępnie lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego),
  – dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.