Komenda Powiatowa Policji w Miliczu

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej
 • w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Kościuszki 4
  56-300 Milicz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Milicz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie Kancelarii Tajnej i zapewnienie należytej ochrony dokumentów niejawnych;
 • prowadzenie elektronicznego rejestru upoważnień dostępu do systemów policyjnych;
 • pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji;
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej jednostki;
 • rejestrowanie, przechowywanie i archiwizowanie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy;
 • zaopatrywanie w pieczęcie oraz prowadzenie ich ewidencji w jednostce.
 • prowadzenie ewidencji technicznych nośników informacji;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie postępowania z dokumentami, zawierającymi informacje niejawne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, praca wymagająca kontaktu (przeważnie telefonicznego) z interesantem, innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i fax. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku, w pokoju biurowym jednoosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktualnych przepisów dot. ochrony informacji niejawnych;
  • znajomość aktualnych przepisów dot. ochrony danych osobowych;
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie administracyjne;
 • poświadczenie bezpieczeństwa.
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dowodu osobistego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania).

Termin składania dokumentów:

  02-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Kościuszki 4
  56-300 Milicz

  W kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie nr 175336”

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Inne informacje:
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

  Informacja o terminie ewentualnego testu i rozmowy kwalifikacyjnej. zostanie przekazana telefonicznie lub na adres e-mail
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.

  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

  Treść ogłoszenia jest zgodna z opisem stanowiska pracy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać u inspektora ds. Kadr i Szkolenia Jadwigi Sługockiej, numer telefonu: 71-3806209.