Komenda Powiatowa Policji w Obornikach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej
 • w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Komendzie Powiatowej Policji w Obornikach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Piłsudskiego 54
  64-600 Oborniki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oborniki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie obowiązków kierownika Kancelarii Tajnej,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych,
 • sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi a także egzekwowanie ich zwrotu i rozliczanie ich,
 • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych,
 • rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub przeniesienie do służby (pracy) w innej jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej,
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom lub instytucjom na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • informowanie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • prowadzenie dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,
  – praca przy oświetleniu naturalnym lub sztucznym,
  – praca przy monitorze ekranowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek oraz stanowisko pracy nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych,
  • komunikatywność,
  • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
  • odpowiedzialność,
  • systematyczność,
  • koncepcyjne myślenie,
  • dyspozycyjność,
  • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa pracy, ustawy o Policji oraz ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • samodzielność,
 • kreatywność i operatywność,
 • staranność i obowiązkowość,
 • poświadczenie bezpieczeństwa,
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Obornikach
  ul. Piłsudskiego 54
  64-600 Oborniki

Inne informacje:

  Pozostałe zadania wykonywane na stanowisku pracy:
  – archiwizowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w posiadaniu kancelarii,
  – udział w niszczeniu dokumentów kategorii BC, nie podlegających archiwizacji,
  – prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów niejawnych,
  – zastępowanie w pełnym zakresie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w czasie jego nieobecności,
  – wspomaganie w pracy w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia,
  – prowadzenie składnicy akt.

  Pozostałe informacje:
  – składając dokumenty należy powołać się na numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM (173291)
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 29 75 325
  – zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym ( test i rozmowa kwalifikacyjna)
  – wynagrodzenie brutto wg. mnożnika 1,100 kwoty bazowej tj. 2.061,22 zł + dodatek za wysługę lat.