Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

 • Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
  ul. Źródłowa 52
  91-735 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odbiór i rejestracja jawnej poczty wchodzącej i jej przedstawienie do rozpatrzenia przez upoważnione osoby funkcyjne w WSzW w tym obsługa elektronicznego obiegu dokumentów,
 • wysyłanie dokumentów wychodzących i kontrola ich wykonania pod względem formalnym,
 • prowadzenie ewidencji decyzji administracyjnych wydanych przez Szefa WSzW i upoważnione osoby funkcyjne,
 • kompletowanie załatwionej korespondencji w teczkach przedmiotowych,
 • realizowanie zadań operatora elektronicznej skrzynki pocztowej systemu e-PUAP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego,
  – bariery architektoniczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (praca lub staż w resorcie ON lub innych służbach mundurowych lub administracji),
  • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON z 17.12.2013r. poz. 338),
  • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku WINDOWS i OFFICE oraz obsługi poczty elektronicznej.

wymagania dodatkowe

 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego dla kierowników, zastępców kierowników i koncelistów kancelarii tajnych, tajnych zagranicznych (międzynarodowych) oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie inforacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dowodu osobistego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów i szkoleń,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do inforamcji niejawnych lub oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
  Źródłowa 52
  91-735 Łódź

Inne informacje:

  – umowa na zastępstwo,
  – proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2271,09 zł brutto + wysługa lat,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261-444-916 i 261-444-402.