Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

 • Wojskowy Komendant Uzupełnień
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. Łukasiewicza 11
  47-200 Kędzierzyn-Koźle

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kędzierzyn-Koźle

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą kancelarii, przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie materiałów niejawnych według zasad określonych w obowiązujących przepisach,
 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie materiałów niejawnych według zasad określonych w obowiązujących przepisach dokumentów planowania mobilizacyjnego i gotowości bojowej,
 • terminowe doręczanie otrzymywanej korespondencji niejawnej po dokonaniu selekcji tej korespondencji,
 • dostarczanie i wymianę niejawnych przesyłek Wojskowej Komendy Uzupełnień,
 • sprawowanie nadzoru nad stroną formalną wytwarzanych dokumentów niejawnych przez wykonawców i wykonawców technicznych, jak również nad obiegiem tych dokumentów,
 • zapewnienie należytej ochrony dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii i Wojskowej Komendzie Uzupełnień,
 • kompletowanie dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz przygotowanie akt do archiwizacji lub do archiwum wojskowego,
 • prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i służbowych oraz nadzór nad ich użytkowaniem i zabezpieczeniem.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, sporadyczne wyjazdy służbowe, obsługa komputera powyżej 4 godzin

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Komputer, urządzenia biurowe, praca na pierwszym piętrze budynku, brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanej toalety

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • szkolenie specjalistyczne dla kierowników kancelarii,
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych – do klauzuli „TAJNE”,
  • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania kancelarii, sporządzania dokumentów służbowych, ochrony informacji niejawnych,
  • odporność na stres,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • rok doświadczenia w prowadzeniu Kancelarii Tajnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”,
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Łukasiewicza 11
  47 – 200 Kędzierzyn-Koźle
  z dopiskiem „OFERTA PRACY NA STANOWISKO: KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ”

Inne informacje:

  Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Przybliżona kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto–2.300 PLN.
  Data zatrudnienia: 01.12.2015 r.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 774821141 wew. 109.