Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik oddziału
 • do spraw zarządzania dokumentacją
 • w Biurze Organizacyjnym i Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie, planowanie i kierowanie pracą Oddziału,
 • rozdział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników Oddziału, jak również nadzór nad ich wykonywaniem, a w szczególności nad rejestracją dokumentów wpływających i organizacją obiegu dokumentów w Urzędzie, obsługą klienta w Biurze Obsługi Klienta,
 • udział w kontrolach w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej w Urzędzie i jednostkach administracji zespolonej,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Archiwum Zakładowego Urzędu w Gorzowie Wlkp. Oraz jego filią w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze oraz współpraca z Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze,
 • monitorowanie działań Elektronicznego Systemu Zarzadzania Dokumentacją (EZD) we współpracy z Biurem Logistyki,
 • projektowanie, opiniowanie obiegu dokumentów dla danego rodzaju spraw z własnej inicjatywy lub na wniosek komórki merytorycznej oraz dla poszczególnych funkcjonalności EZD,
 • sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem projektów dokumentów organizacyjnych, określających zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie,
 • współpraca z innymi urzędami wojewódzkimi w zakresie przedmiotu działania Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania EZD.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe wyjazdy służbowe związane z koniecznością przeprowadzenia kontroli.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
   bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, konieczna asysta innego pracownika,
   miejsce pracy zlokalizowane na VIII piętrze,
   zainstalowana winda,
   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej,
  • znajomość zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej,
  • umiejętność kierowania zespołem i dobrej komunikacji,
  • umiejętność motywowania pracowników,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole i konsultacji kwestii drażliwych

wymagania dodatkowe

 • 2 lata pracy w administracji rządowej lub roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

  • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
  • dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
  • wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
  • list motywacyjny powinien być własnoręcznie podpisany,
  • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7115 263.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.