Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik oddziału
 • Budowli Technicznych w Wydziale Infrastruktury

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór i kontrola prawidłowości rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę oraz zgłoszeń robót budowlanych, dotyczących obiektów i robót budowlanych pozostających we właściwości wojewody,
 • Rozstrzyganie w imieniu wojewody i na jego odpowiedzialność spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji, w tym wydawanie decyzji i postanowień w celu należytego rozpatrzenia wystąpień inwestorów,
 • Kierowanie pracą Oddziału w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją związane z przedmiotem prowadzonych postępowań (możliwość realizacji przedsięwzięć budowlanych o znacznych wartościach) i ich kolejnością. Stres związany z zagrożeniem nałożenia na organ kary finansowej (500zł za każdy dzień zwłoki) w przypadku nie zakończenia w ustawowym terminie postępowania z wniosku o pozwolenie na budowę. Stres związany z ustawową odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
  W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
  Część pomieszczeń higieniczno – sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku odpowiednim dla danej specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej: mostowej, drogowej lub hydrotechnicznej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata stażu pracy w administracji architektoniczno – budowlanej – potwierdzony kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień budowlanych projektowych – potwierdzone kopią dokumentu,
  • biegła znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów związanych,
  • znajomość przepisów z zakresu dostępu do informacji publicznej,
  • znajomość przepisów antykorupcyjnych,
  • wiedza techniczna z zakresu projektowania budowlanego,
  • wiedza z zakresu etyki i zarządzania w administracji,
  • umiejętność pracy na komputerze,

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem,
 • posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 4100 – 4500 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych
  Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,277195.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje tel. (12) 448 10 24.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.