Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik pracowni
 • w Laboratorium – Pracownia obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą w Pracowni obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza.
 • Nadzór nad prowadzeniem pomiarów na stacjach monitoringowych.
 • Nadzór nad prowadzeniem bazy danych z pomiarów automatycznych.
 • Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z badań.
 • Nadzór nad eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej i wyposażeniem pracowni.
 • Współpraca z pełnomocnikiem ds. zarzadzania jakością w Laboratorium.
 • Współpraca z krajowym laboratorium referencyjnym i wzorcującym GIOŚ w zakresie wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych oraz aparatury pomiarowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie. Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba inspektoratu: budynek dwupiętrowy, praca na parterze.
  Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu technicznym lub biologicznym albo wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w laboratorium z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad akredytacji w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  • komunikatywność,
  • działania w sytuacjach nieprzewidzianych
  • samodzielność podejmowania decyzji
  • prawo jazdy kat . B

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lat w kierowaniu zespołem
 • szkolenia specjalistyczne
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odbierane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.