Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik pracowni
 • w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. 1 Maja 13 b,
  10-117 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą w laboratorium w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy i realizacji zleceń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • realizacja polityki jakości w Laboratorium w celu zapewnienia jakości badań oraz utrzymania akredytacji laboratorium badawczego,
 • nadzorowanie kontroli jakości analiz i badań, ze szczególnym uwzględnieniem porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości, w celu zapewnienia jakości badań,
 • nadzorowanie wdrażania nowych metod analitycznych i technik pomiarowych,
 • nadzorowanie stanu technicznego i obsługę wyposażenia
 • analizowanie potrzeb Laboratorium w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu pomocniczego, odczynników chemicznych i materiałów eksploatacyjnych w celu planowania ich zakupu,
 • przygotowywanie umów z klientami zewnętrznymi w celu przedłożenia do podpisu,
 • weryfikowanie wyników badań i zatwierdzanie sprawozdań z badań w celu ich przekazania klientom wewnętrznym i zewnętrznym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wymagająca umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, odporności na sytuacje stresowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
  siedziba WIOŚ nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych: brak wind i podjazdów, szerokość drzwi jest nieprzystosowana do wózków inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie chemii, biologii, ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w laboratorium akredytowanym (preferowane: badania wód, ścieków, stanu środowiska, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość technik analitycznych w zakresie ochrony środowiska oraz systemu zarządzania jakością, w szczególności normy PN EN ISO/IEC 17025:2005,
  • znajomość obsługi komputera (w szczególności Word, Excel)
  • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
  • kreatywność
  • doskonalenie zawodowe,

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego (preferowany angielski) w stopniu komunikatywnym (w mowie i w piśmie)
 • ukończony kurs z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, stażach,
 • kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego.

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  1 MAJA 13 B
  10-117 OLSZTYN

Inne informacje:

  Umowa na czas określony – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
  Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Informacja o metodach naboru:
  -analiza złożonych aplikacji pod względem formalnym (spełniania wymagań niezbędnych)
  – rozmowa kwalifikacyjna (pytania merytoryczne, test wiedzy) z wybranymi osobami spełniającymi najwięcej wymagań dodatkowych (max. 5 osób).
  Oferujemy wynagrodzenie zasadnicze 2700,00 zł brutto.
  Przypominamy:
  – oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
  – brak jest możliwości uzupełnienia złożonej aplikacji o brakujące dokumenty,
  – list motywacyjny, CV, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 89 522-08-00 wew. 34 lub wew. 36