Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik referatu
 • do spraw obsługi kancelarii jawnej
 • Pionie Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
  ul. Elizy Orzeszkowej 9
  32-600 Oświęcim

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oświęcim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą kancelarii i biblioteki jawnej,
 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie materiałów jawnych otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne jednostki,
 • kompletowanie tematyczne dokumentów zgodnie z
 • przekazywanie do urzędu pocztowego pism wychodzących,
 • rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów oraz egzekwowanie zwrotu dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości oraz dostosowanych toalet.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość ustaw Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
  • biegła umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • posiadane świadectwa pracy.

Termin składania dokumentów:

  17-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Elizy Orzeszkowej 9
  32-600 Oświęcim

Inne informacje:

  Zastępstwo na okres 3 m-ce.
  Aplikacje nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci powinni podać kontaktowy nr telefonu lub adres e-mail.
  Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na test oraz rozmowę kwalifikacyjną. Dokumentów nie odsyłamy można je odebrać osobiście w terminie 2 tygodnie od publikacji wyniku naboru na wolne stanowisko. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.