Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik służby liniowej
 • do spraw kierownia obwodem drogowym
 • w Obwodzie Drogowym w Jarocinie w Rejonie w Środzie Wlkp. Oddziału GDDKiA w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jarocin
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  Rejon w Środzie Wlkp., Obwód Drogowy w Jarocinie
  63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 1
  i na terenie działania Oddziału Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą obwodu drogowego, dokonywanie objazdów i przeglądów dróg,
 • ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazywanie i odbieranie pasa drogowego – koordynowanie pracą firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych oraz, dokonywanie interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzorowanie robót oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzór nad przygotowywaniem danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, użytkowanie samochodu służbowego, objazdy dróg, praca zmianowa wg harmonogramów również w porze nocnej i dni wolne od pracy, udział w dyżurach akcji zimowej,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
  – pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej lub mostowej, lub budowlanej,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu: Ustawa o drogach publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, Ustawy o służbie cywilnej,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office,
  • posiadanie kompetencji kierowniczych: zarzadzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w jednostkach administracji publicznej lub w zarządzaniu projektami lub w kierowaniu zespołem,
 • uprawnienia budowlane,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administracyjnego przez dany Rejon,
 • sprawna organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych/posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: KSL- Rejon Środa Wlkp.)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
  – etap II- test wiedzy,
  – etap III- rozmowy kwalifikacyjne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2.24.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (61) 864-63-18.