Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik służby liniowej
 • w Obwodzie Drogowym w Połańcu w Rejonie w Busku-Zdroju Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Busko Zdrój
 • Rejon w Busku-Zdroju
  ul. Batalionów Chłopskich 5
  28-100 Busko-Zdrój
  i teren jego działania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą obwodu drogowego, dokonywanie objazdów i przeglądów dróg,
 • ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazywanie i odbiór pasa drogowego – koordynacja pracy firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonywanie interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzór robót oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzór przygotowywania danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych i uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze,
  – praca w biurze i w terenie (teren działania Rejonu),
  – praca w szczególnie trudnych warunkach (zmienne warunki atmosferyczne oraz praca pod ruchem).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w biurze przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów,
  – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  – budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej lub mostowej lub budowlanej,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie drogownictwa,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office,
  • znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy oraz Ustawy o służbie cywilnej,
  • kompetencje kierownicze: zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej lub w zarządzaniu projektami lub w kierowaniu zespołem,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • sprawna organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – II etap – pisemny sprawdzian wiedzy w przypadku, gdy warunki formalne spełni co najmniej 8 kandydatek/kandydatów,
  – III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatkami/kandydatami, którzy z pisemnego sprawdzianu wiedzy uzyskają min 70% punktów, a w przypadku nie przeprowadzenia sprawdzianu pisemnego, ze wszystkimi kandydatkami/kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,30.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. Nr 2014.1111 z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (41) 34-03-924.