Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik służby liniowej
 • w Obwodzie w Poddębicach Rejon w Sieradzu Oddziału GDDKiA w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Łodzi
  ul. Irysowa 2
  91 – 857 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sieradz
 • Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu Obwód w Poddębicach ul. Łódzka 103 oraz teren działania Rejonu w Sieradzu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą obwodu drogowego, dokonywanie objazdów i przeglądów dróg,
 • ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazywanie i odbieranie pasa drogowego – koordynowanie pracą firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonywanie interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzorowanie robót oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzór nad przygotowywaniem danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,
  – pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej, mostowej lub budowlanej,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie drogownictwa ,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość ustawy o drogach publicznych ,ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, KPA, Kodeks Pracy, ustawy o służbie cywilnej,
  • obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office,
  • posiadanie kompetencji kierowniczych: zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w jednostkach administracji publicznej lub w zarządzaniu projektami lub w kierowaniu zespołem,
 • uprawnienia budowlane,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa –posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • sprawna organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 • kopia prawa jazdy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Irysowa 2
  91 – 857 Łódź
  lub
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu
  Stawiszcze 50
  98-200 Sieradz

Inne informacje:

  Informacje o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
  – test wiedzy ( w przypadku dużej ilości złożonych aplikacji)
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2014.1111 j.t.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf .

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób
  niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 600 887 226 lub +48 608 504 092