Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik zarządu zlewni
 • Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego w Tczewie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-804 Gdańsk, F. Rogaczewskiego 9/19

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew
 • 83-110 Tczew, Wodna 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracą Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego w Tczewie oraz podległych 5 Nadzorów wodnych w terenie; reprezentowanie i składanie oświadczeń dotyczących działalności Zarządu Zlewni, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami
 • Gospodarowanie wodami regionu wodnego (kontrola gospodarowania wodami, udział w przygotowaniu projektów decyzji pozwoleń wodno prawnych, odwołań od decyzji starostów, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy Prawo wodne, opiniowanie aktów prawnych, w tym wewnętrznych i opracowań)
 • Utrzymanie obiektów budowlanych i urządzeń wodnych, śródlądowych dróg wodnych zgodnie z ustawami prawo budowlane i prawo wodne
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową i usuwaniem skutków powodzi, organizowanie i prowadzenie obserwacji i analizy zjawisk hydrologicznych
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją planów finansowych zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania i rachunku ekonomicznego, w tym z realizacją umów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ze środków europejskich
 • Nadzór mienia, kontrola nad właściwym i efektywnym gospodarowaniem składnikami majątkowymi oraz nieruchomościami w Zarządzie Zlewni
 • Zapewnienie i kontrola sprawnej realizacji spraw pracowniczych w Zarządzie Zlewni, administrowanie kadrami, wykonywanie zadań w zakresie obronności, stosowanie się do wewnętrznych postanowień

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zadania realizowane w siedzibie budynku
  i na terenie działania Zarządu Zlewni, wyjazdy służbowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy-komputer, telefon komórkowy, inne urządzenia biurowe; poruszanie się po budynku – praca na parterze, brak wind/podjazdów; oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach związanych z gospodarką wodną lub z budownictwem, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność zarządzania personelem; samodzielność i inicjatywa; orientacja na osiąganie celów
  • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, prawo budowlane, o finansach publicznych, prawo ochrony środowiska, o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej, kpa

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu budownictwa wodnego lub ogólnego
 • umiejętność zarządzania pracą wieloosobowych zespołów
 • uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznych lub ogólnobudowlane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oryginał kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony internetowej RZGW Gdańsk w zakładce „praca”

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
  (piętro II, pokój 220- sekretariat)


Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesłać w kopercie z dopiskiem „NP/TZR/21-1/2015”. Wszystkie oświadczenia, kwestionariusz, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia kandydata dostępny jest na naszej stronie internetowej. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem.

  RZGW Gdańsk jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.