Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik zespołu
 • do spraw obsługi administracyjnej
 • w Wydziale Administracji Informatyki i Zaplecza Technicznego Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław i teren woj. dolnośląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracownikami i zapewnienie właściwej organizacji obsługi administracyjnej i kancelaryjnej biura Oddziału oraz koordynowanie zaopatrzenia pracowników w materiały biurowe, techniczne środki pracy, środki higieny, odzież ochronną i roboczą,
 • przygotowywanie i nadzorowanie realizacji zawartych umów, w zakresie dostaw mediów, dozorowania i sprzątania budynku biura Oddziału oraz zlecanych innych prac dot. zakresu działania wydziału,
 • nadzorowanie właściwą eksploatację środków transportowych, maszyn i narzędzi mechanicznych będących na wyposażeniu biura Oddziału oraz dbanie o właściwe utrzymanie sprzętu technicznego niezbędnego do obsługi administracyjnej,
 • planowanie i koordynowanie oraz zlecanie prac remontowych, przeglądów i badań technicznych budynków i budowli, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami i przepisami a także dbanie o właściwe utrzymanie i eksploatację zaplecza i innych składników majątkowych,
 • nadzorowanie wykonania planu budżetu na wydatki administracyjne oraz comiesięczne monitorowanie kosztów,
 • organizowanie pracy archiwum zakładowego, egzekwowanie przestrzegania przepisów w zakresie jego prowadzenia i przechowywania zarchiwizowanych dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji materiałów, środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w planowaniu, koordynowaniu i kierowaniu realizacją zadań administracyjno-gospodarczych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
  • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych,
  • kompetencje z zakresu zarządzania personelem, świadomości kosztów.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych, analizy finansowej i ekonomicznej projektów, zasad finansowania zadań ze środków krajowych i unijnych, zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz jego tłumaczenie przysięgłe),
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko); w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje/ewentualne spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  20-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: F-2)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej a następnie rozmowa kwalifikacyjna z 5 osobami, które uzyskają najlepsze wyniki z części pisemnej postępowania rekrutacyjnego.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,5.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf.

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (071) 33-47-350.