Izba Skarbowa w Kielcach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • komisarz skarbowy
 • do spraw postępowań podatkowych i czynności sprawdzających
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Kielcach
  ul. Witosa 78b
  25-561 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach
  ul. Częstochowska 20
  25-647 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza i weryfikacja otrzymanego materiału pokontrolnego oraz wniosków podatników pod względem prawno podatkowym i rachunkowym w celu sprawdzenia zasadności prowadzenia postępowania podatkowego.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie zlecanym przez kierownika referatu i pod jego nadzorem, w tym w zakresie określenia wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku.
 • Orzekanie o zwrocie podatku; ustalanie zobowiązań podatkowych; stwierdzanie nadpłaty; określenie nadpłaty; orzecznictwo w sprawach cen; sporządzanie protokołów, adnotacji, projektów postanowień, decyzji i innej dokumentacji z przeprowadzonych czynności, udostępnianie informacji zawartych w aktach prowadzonych spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na zarzuty, zażalenia odwołania i inne pisma podatników, wniosków o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz prowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie – zleconego przez Dyrektora Izby Skarbowej, rozpatrywanie spraw w trybach nadzwyczajnych.
 • Wprowadzanie wniosków, postanowień, zażaleń, decyzji, odwołań, wyroków oraz innych dokumentów wynikających z właściwości rzeczowej referatu do sytemu POLTAX oraz innych obowiązujących w urzędzie baz danych zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Kierowanie do komórki właściwej ds. analiz i planowania wniosków o przeprowadzenie kontroli podatkowych lub skarbowych.
 • Kierowanie do Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Karnych Skarbowych zawiadomień o naruszeniu przepisów ustaw podatkowych oraz przygotowanie wniosków o odstąpienie od ukarania.
 • Udzielanie informacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych na ich telefoniczne zapytania; dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w siedzibie urzędu,
  • praca przy komputerze,
  • zagrożenie korupcją,
  • stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (obecność wind, podjazdów, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety);
  • narzędzia i materiały pracy (komputer, drukarki, kserokopiarki).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i ordynacji podatkowej,
  • odporność na stres,
  • komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi aplikacji: Biblioteka Akt, POLTAX, KONTROLA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej.

Termin składania dokumentów:

  27-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Witosa 78b
  25-561 Kielce

Inne informacje:

  Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby Skarbowej w Kielcach bądź za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby. Wymagane dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.kielce.apodatkowa.gov.pl. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niebędące odpowiedzią na ogłoszenie o naborze (niezawierające oznaczenia jakiego naboru dotyczą) nie będą rozpatrywane i będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu. Kandydaci uczestniczący w poszczególnych etapach prowadzonego naboru będą informowani o zasadach dokonywania oceny oraz o zaliczeniu tych etapów, a także o zasadach kwalifikacji do kolejnego etapu naboru. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres
  3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 276-21-48.