Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • komisarz skarbowy
 • do spraw odpowiedzialności podatkowej osób trzecich oraz analizy zaległości podatkowych
 • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wągrowiec
 • Urząd Skarbowy w Wągrowcu
  ul. Kościuszki 19a
  62-100 Wągrowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
 • dokonywanie systematycznej analizy zobowiązań podatkowych,
 • wykonywanie czynności związanych z poszukiwaniem majątku zobowiązanych,
 • prowadzenie spraw w zakresie orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności i wstrzymania wykonania decyzji,
 • przygotowywanie projektów sprawozdań do odwołań od decyzji,
 • inicjowanie i branie udziału w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości,
 • występowanie z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
   praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -budynek jednopiętrowy,
  wejście główne oraz szerokość drzwi wejściowych do gmachu jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów: Ordynacja podatkowa, Kodeks spółek handlowych,
  • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • odporność na stres,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wyksztalcenie wyższe,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze orzecznictwa w zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
 • znajomość przepisów ustaw: prawo upadłościowe i naprawcze, Kodeksu cywilnego oraz przepisów krajowych i unijnych dotyczących pomocy publicznej,
 • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych POLTAX, BIBILIOTEKA AKT, POLTAX 2B, RATY.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  05-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – US Wągrowiec /SW2”

Inne informacje:

  Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 26 81 115 lub 67 26 81 121.