Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • komisarz skarbowy
 • do spraw analiz i planowania
 • w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dębica
 • Urząd Skarbowy w Dębicy
  ul. Kolejowa 21
  39-200 Dębica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie w okresach kwartalnych zaległości podatkowych, których kwota przekracza 5.000 zł i proponowanie działań mających na celu ich likwidację,
 • bieżące monitorowanie przedawniających się zaległości, przeprowadzanie analiz i działań zmierzających do ustalenia możliwości przerwania biegu przedawnienia,
 • zakładanie i prowadzenie zbioru kart zaległości przedawniających się w celu sporządzenia wniosków o dokonanie odpisu zaległości przedawnionych,
 • monitorowanie i analizowanie ryzyka wewnętrznego w organizacji, analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu oraz koordynowanie działań zmierzających do poprawy wyników pracy, sporządzanie raportów,
 • koordynowanie realizacji sprawozdań „ad hoc” z działalności urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane
  w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt
  z innymi organami podatkowymi, instytucjami, sądami w celu zebrania materiałów koniecznych do przeprowadzenia analiz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym trzykondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących
  i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ordynacji podatkowej, ustaw podatkowych oraz wynikających z nich obowiązków podatników,
  • znajomość procedur obowiązujących w organizacji,
  • asertywność i umiejętność przekonywania,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • kreatywność,

wymagania dodatkowe

 • brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Skarbowej w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty złożone lub nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia. Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl), list motywacyjny – powinny zawierać datę i własnoręczny podpis kandydata – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą
  e-mailową na wskazany adres poczty elektronicznej o terminie kolejnego etapu naboru.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej
  w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl.
  Metody i techniki naboru:
  I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
  II etap: Pisemny test wiedzy,
  III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.100 zł.
  Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, za wyjątkiem kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, podlegają zniszczeniu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty pozostałych kandydatów, wymienionych w tym protokole, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 631, (17) 85 03 649.
  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.