Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • komisarz skarbowy
 • do spraw udzielanie szczegółowych informacji i przyjmowanie dokumentów składanych bezpośrednio w siedzibie Urzędu
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście
  ul. Lindleya 14
  02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie szczegółowych informacji,
 • przyjmowanie korespondencji,
 • przyjmowanie deklaracji i zeznań podatkowych oraz informacji o dochodach podatników i płatników składanych w formie papierowej,
 • wprowadzanie danych z deklaracji, zeznań i informacji do systemów,
 • wprowadzanie korespondencji przychodzącej do programów kancelaryjnych,
 • współpraca z innymi komórkami merytorycznymi,
 • przeglądanie korespondencji wpływającej oraz kierowanie jej zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym wejściu znajduje się podjazd, winda i toaleta na pierwszym piętrze dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.
  Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego – m.in. ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście

  Ogłoszenie nr 180451

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 58 45 147