Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • komisarz skarbowy
 • do spraw ewidencji i rejestracji
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Legionowo
 • Urząd Skarbowy w Legionowie
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 43c
  05-120 Legionowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu identyfikacji i rejestracji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie;
 • weryfikowanie oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych ze zgłoszeń identyfik. oraz aktualiz., zgłoszeń rejestr. podatników VAT, wystawianie potwierdzeń nadania NIP i potwierdzeń rejestracji w VAT (UE) oraz innych potwierdzeń zidentyfik. podmiotu jako podatnika VAT lub zarejestr. do procedury szczególnej w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie;
 • prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się, wypełnianie kart KORRP w celu weryfikacji danych rejestracyjnych oraz monitorowania prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych;
 • potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w celu potwierdzenia jego założenia;
 • ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie;
 • prowadzenie postępowań w celu odmowy nadania NIP, unieważnienia oraz uchylenia numeru NIP;
 • bieżące ewidencjonowanie prowadzonych spraw (wezwania dot. zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, ZAP-3 i NIP-7, NIP-8, NIP-2), pism, postanowień i decyzji w celu monitorowania ich załatwienia;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.
  Budynek czterokondygnacyjny, nie wyposażony w windy, stanowisko pracy usytuowane na parterze. Toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku. Urząd posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze obsługi bezpośredniej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność argumentowania i analitycznego myślenia;
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie : wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa
  Z dopiskiem US. Legionowo
  Nr ogłoszenia 180753

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 768-66-10