Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • komisarz skarbowy
 • do spraw rachunkowości budżetowej
 • w Pierwszym Oddziale Rachunkowości Budżetowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości budżetowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz realizacja planu finansowego;
 • prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w tym w zakresie dochodów budżetowych;
 • obsługa rachunków bankowych jednostki budżetowej;
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • wykonywanie zadań wierzyciela i podejmowanie działań windykacyjnych w zakresie dochodów budżetowych;
 • dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika;
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
 • ewdidencja kosztów sądowych od Dyrektora i na rzecz Dyrektora, rozliczanie zastępstwa procesowego z radcami prawnymi; ewidencja środków unijnych oraz prowadzenie dokumentacji projektów oraz rozliczenie śrdoków do MF.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze żródeł zagranicznych,
  • podstawowa znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdwaczości budżetowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • bardzo dobra organizacja pracy;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • sumienność, dokładność, rzetelność;

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu SFINKS;
 • doświadczenie na stanowisku pracy w rachunkowości jednostki budżetowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.bip.iskarb.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 60”.