Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • komisarz skarbowy
 • do spraw wierzycielskich
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Legnica
 • Urząd Skarbowy w Legnicy
  ul. Najświętszej Marii Panny 3
  59-220 Legnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działań informacyjnych i dyscyplinujących w ramach tzw. miękkiej egzekucji, wystawianie i doręczanie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie objętym właściwością komórki, w szczególności w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań, zabezpieczeń zobowiązań podatkowych i odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
 • Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego , w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,
 • Sporządzanie wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej oraz dalsze prowadzenie postępowania w tym zakresie,
 • Opracowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) w sprawach związanych z orzekaniem w zakresie właściwości komórki i przedkładanie do akceptacji i zatwierdzenie przez przełożonego,
 • Prowadzenie rejestru zastawów skarbowych oraz wydawanie wypisów z tego rejestru,
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych wynikających z dokumentów źródłowych, w tym wytworzonych w toku prowadzonych postępowań, zapewniając właściwą bazę danych dla potrzeb sprawozdawczości i nadzoru oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania i informacji okresowej w zakresie właściwości komórki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie,
  – narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  – praca siedząca, jednozmianowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -pomieszczenie biurowe na drugim piętrze budynku dwukondygnacyjnego, bez windy,
  – stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem ekranowym oraz inne urządzenia biurowe,
  – możliwość poruszania się po budynku – klatki schodowe,
  – w budynku urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
  – parking przy budynku urzędu,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w organach skarbowych

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie: wyższe magisterskie (ekonomiczne lub prawnicze)
 • studia podyplomowe w zakresie podatków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Ślaskich 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria parter-pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test z zakresu przepisów prawa podatkowego i materialnego w zakresie procedury prowadzenia postępowania podatkowego oraz pomocy publicznej.
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2570,91 zł brutto.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 76 8511408
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 76 7461176 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.