Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • konserwator archiwalny
 • w Oddziale II Przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
  Aleja Wojska Polskiego 67 a
  65-762 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Badanie fizycznego stanu zachowania zasobu. Prowadzenie prac restauratorskich materiałów archiwalnych w celu utrzymania ich dobrego stanu zachowania. Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej.
 • Prowadzenie okresowych kontroli warunków przechowywania materiałów archiwalnych w celu utrzymania ich dobrego stanu zachowania. Analiza zapisów elektronicznych urządzeń pomiaru wilgotności i temperatury.
 • Udzielanie innym komórkom niezbędnych do wykonywania zadań informacji, wyjaśnień i materiałów.
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do odkwaszania i innych zabiegów zabezpieczających, realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
 • Czyszczenie i opakowywanie materiałów archiwalnych w celu ich zabezpieczenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (kurz, pył archiwalny, zagrożenie mikrobiologiczne), praca wymagająca wysiłku fizycznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt i materiały do konserwacji.
  Brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety.

  Inne
  Praca na stanowisku wymaga umiejętności wyboru jednego z kilku dostępnych rozwiązań/procedur, a wybór najlepszego jest uzależniony od pracownika. Istnieje konieczność dostosowania działań do zmieniających się warunków. Powyższe spowodowane jest złożonością czynników wpływającą na dobór metod i technik dla poszczególnych zadań konserwatorskich. Praca na stanowisku konserwatora wymaga wysokiej samodzielności w realizacji zadań. Otrzymuje on polecenia i informacje co do celu pracy, ale samodzielnie dobiera środki pracy i wybiera sposób realizacji zadania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie i policealne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze konserwacji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Wiedza z zakresu metod i technik konserwatorskich.
  • Umiejętność konserwacji papieru i skóry.
  • Predyspozycje do prac manualnych.
  • Obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych.
  • Komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
  • Umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe o specjalności konserwacja papieru i skóry (bez doświadczenia zawodowego).
 • Obsługa wewnętrznych baz danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  Aleja Wojska Polskiego 67a
  65-762 Zielona Góra
  Z dopiskiem „Nabór na stanowisko konserwatora archiwalnego”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze 2.354,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania, pod warunkiem, że wpłynie do urzędu w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, nie odsyła się ofert. Oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Archiwum w zakładce „Informacje – Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 329 98 01.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.