Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • konsultant
 • do spraw realizowania polityki informacyjnej Urzędu
 • w Wydziale Prasowym i Public Relations w Gabinecie Prezesa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie wypowiedzi i wywiadów dziennikarzom prasowym, radiowym i telewizyjnym, w tym również mediom zagranicznym (odpowiedzi udzielane osobiście, telefonicznie lub pocztą e-mail), a także redagowanie komunikatów prasowych oraz sprostowań do artykułów prasowych;
 • przygotowywanie konferencji prasowych oraz organizowanie i autoryzowanie wywiadów udzielanych dziennikarzom przez Prezesów oraz kierowników komórek organizacyjnych UKE;
 • inicjowanie współpracy z mediami;
 • monitorowanie informacji branżowych w prasie, RTV, portalach internetowych;
 • opracowywanie i redagowanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UKE;
 • udział w działaniach informacyjno-promocyjnych;
 • udział w pracach redakcyjnych dotyczących corocznego sprawozdania z działalności Prezesa UKE.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
  – stres spowodowany pracą pod presją czasu z dużą liczbą dziennikarzy reprezentujących różne dziedziny związane z zakresem zadań Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy;
  – praca w siedzibie urzędu – na czwartym piętrze;
  – narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  – poruszanie się po budynku: cztery windy, po dwie z każdej strony budynku;
  – toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze public relations;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • Znajomość przepisów ustaw:
  • Prawo telekomunikacyjne,
  • Prawo pocztowe,
  • o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  • Prawo prasowe,
  • o dostępie do informacji publicznej.
  • Posiadanie wiedzy z zakresu:
  • public relations, funkcjonowania administracji publicznej oraz funkcjonowania rynków telekomunikacyjnego i pocztowego.
  • Umiejętność:
  • redakcji tekstów o zróżnicowanej problematyce,
  • poprawnego i przejrzystego przekazywania informacji dziennikarzom,
  • działania w warunkach stresowych i kryzysowych, wymagających szybkiego podejmowania decyzji i gotowości do niezwłocznego udzielania wypowiedzi i komentarzy z wielu dziedzin,
  • wystąpień publicznych i prezentacji,
  • analizy i syntezy informacji oraz wyciągania stosownych wniosków.
  • Posiadanie kompetencji w zakresie: skutecznej komunikacji, umiejętności współpracy, umiejętności analitycznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu politologii lub dziennikarstwa;
 • doświadczenie w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 2 lat doświadczenia w obszarze public relations;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu politologii lub dziennikarstwa;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  14-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Konsultant GP/WP/4”

Inne informacje:


  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
  w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.

  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  – sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  – test wiedzy;
  – zadanie praktyczne (przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat);
  – test kompetencyjny;
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.