Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kontroler rozliczeń
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lipno
 • Urząd Skarbowy w Lipnie
  ul. Staszica 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz decyzji na kartach kontowych podatników i płatników oraz uzgadnianie operacji na kartach z dokumentami źródłowymi w celu osiagnięcia aktualnej i dokładnej informacji finansowej podatnikom, płatnikom oraz Izbie Skarbowej,
 • dokonywanie rozliczeń podatników i płatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i sporządzanie niezbędnych postanowień w celu ustalenia stopnia realizacji zobowiązań podatkowych,
 • monitorowanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy celem zmniejszenia zaległości podatkowych,
 • kontrolowanie i analizowanie zaległości na kartach kontowych podatnika w celu ich likwidacji,
 • dokonywanie dystrybucji należnych dochodów i udziałów jednostek samorządu terytorialnego i innych wierzycieli w celu rozliczenia dochodów budżetowych,
 • przyjmowanie i przekazywanie kart kontowych podatnika w związku ze zmianą właściwości miejscowej w celu wymiany danych o stanie rozliczeń podatnika między urzędami,
 • wprowadzanie do systemu danych zbiorczych z wyciągów oraz załączonych dokumentów w celu ich kontroli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności organizacyjnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego ( komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa materialnego i proceduralnego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi systemów: POLTAX, POLTAX 2B,
 • 6 miesięczne doświadczenie w pracy w komórce finansowo-księgowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem ” Oferta pracy US Lipno”.

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1873,84 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 610 92 66 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl .